Закон України "Про наукові парки"


З А К О Н У К Р А Ї Н И
            Про наукові парки 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.757 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252
N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.19
Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45,
N 46-47, N 48, ст.552
Законами
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

{ У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках
і числах замінено словами "статутний капітал" у
відповідному відмінку і числі N 2850-VI ( 2850-17 ) від
22.12.2010 }

Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні
відносини, пов'язані із створенням та функціонуванням наукових
парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення,
впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:
договір про партнерство з науковим парком - договір між
науковим парком і суб'єктами господарювання щодо умов участі
суб'єктів господарювання у процесі розроблення та виконання
проектів наукового парку; { Абзац другий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011 }
засновники наукового парку - вищий навчальний заклад IV рівня
акредитації (далі - вищий навчальний заклад) та/або наукова
установа та інші юридичні особи, що уклали засновницький договір
про створення наукового парку;
науковий парк - юридична особа, що створюється з ініціативи
вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом
об'єднання внесків засновників для організації, координації,
контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку;
партнери наукового парку - суб'єкти господарювання, що уклали
з науковим парком договір про партнерство;
пріоритетні напрями діяльності наукового парку - економічно і
соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні
напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового
парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального
закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами
наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому
створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності,
визначеними законами України "Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки" ( 2623-14 ), "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні" ( 3715-17 ) та іншими
законодавчими актами України в науковій, науково-технічній та
інноваційній сферах;
проект наукового парку - пакет документів, що визначає
процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення,
створення та реалізації інноваційного продукту чи інноваційної
продукції і містить дані про матеріально-технічні, фінансові,
кадрові ресурси, необхідні для виконання науковим парком та його
партнерами проекту наукового парку згідно з вимогами цього Закону.
{ Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011 }
Стаття 2. Законодавство про науковий парк
Науковий парк створюється та діє відповідно до Господарського
( 436-15 ) та Цивільного ( 435-15 ) кодексів України, законів
України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 ), "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ),
"Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"
( 143-16 ), інших нормативно-правових актів, що регулюють
відносини в науково-технічній та інноваційній сферах, з
урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ
ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
Стаття 3. Мета створення наукового парку
Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної
та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або
науковій установі, ефективного та раціонального використання
наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для
комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження
на вітчизняному та закордонному ринках.
Стаття 4. Функції наукового парку
Основними функціями наукового парку є:
створення нових видів інноваційного продукту, здійснення
заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення
виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і
зовнішніх ринках інноваційної продукції;
інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення
засновників і партнерів наукового парку, надання
патентно-ліцензійної допомоги;
залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та
працівників вищого навчального закладу та/або наукової установи до
розроблення і виконання проектів наукового парку;
сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного
підприємництва;
організація підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації
проектів наукового парку;
залучення і використання у своїй діяльності ризикового
(венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
захист та представництво інтересів засновників і партнерів
наукового парку в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, а також у відносинах з іншими суб'єктами
господарювання під час організації та виконання проектів наукового
парку в межах, визначених установчими документами наукового парку;
розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері
науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню
іноземних інвестицій;
виконання інших функцій, не заборонених законодавством
України.
Стаття 5. Установчі документи наукового парку
1. Науковий парк створюється і діє на основі засновницького
договору та статуту, вимоги до яких визначаються цим Законом.
2. У засновницькому договорі про створення наукового парку
визначаються зобов'язання засновників створити науковий парк,
порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умов передання
науковому парку майна та нематеріальних активів засновників з
урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. У статуті наукового парку зазначаються найменування
юридичної особи, мета, завдання та функції наукового парку згідно
з вимогами цього Закону, відомості про склад засновників, розмір і
порядок створення статутного та інших фондів, порядок розподілу
прибутку і збитків, органи управління науковим парком, їх
компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до
наукового парку та виходу з нього, порядок ліквідації та інші
відомості, що відповідають законодавству України та цьому Закону.
Стаття 6. Обмеження діяльності наукового парку
У рамках діяльності наукового парку не допускається
здійснення таких видів діяльності як торговельно-посередницька
діяльність, надання послуг побутового призначення, виробництво і
переробка підакцизних товарів та інших, що не відповідають меті
наукового парку.
Стаття 7. Створення наукового парку
1. Рішення про створення наукового парку приймається його
засновниками за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері науки та інновацій, в
порядку ( 93-2010-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
2. У разі якщо засновниками наукового парку є суб'єкти
господарювання державної або комунальної власності, що здійснюють
свою діяльність на основі права господарського відання або права
оперативного управління, рішення про участь таких засновників у
заснуванні наукового парку приймається за погодженням з
відповідними органами, в управлінні яких перебуває державна або
комунальна власність, закріплена за такими суб'єктами
господарювання.
3. Для погодження рішення про створення наукового парку
подаються:
проекти установчих документів наукового парку;
перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку;
дані про наукові результати, реалізація яких забезпечить
розвиток наукового парку;
відомості про засновників наукового парку, наявну та
потенційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну
інфраструктури, що будуть використовуватися в діяльності наукового
парку.
4. Науковий парк набуває статусу юридичної особи з дня його
державної реєстрації у встановленому законом порядку.
5. У найменуваннях інших юридичних осіб забороняється
використовувати слова "науковий парк".
Стаття 8. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку
1. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку
формується згідно із законами України "Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні" ( 3715-17 ) відповідно до
напрямів наукової діяльності вищого навчального закладу та/або
наукової установи з урахуванням потреб регіону (території), де
розташований науковий парк.
2. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку
затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері науки та інновацій, при погодженні
рішення про створення наукового парку. { Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 9. Статус засновників наукового парку
1. Засновники наукового парку зберігають статус юридичної
особи і на них поширюється дія законів щодо регулювання їх
діяльності.
2. Засновник наукового парку має право:
добровільно вийти з наукового парку на умовах і в порядку,
визначених статутом наукового парку, із збереженням взаємних
зобов'язань та укладених договорів з іншими суб'єктами
господарювання;
одержувати від наукового парку в установленому порядку
інформацію, пов'язану з його діяльністю;
одержувати частину прибутку від діяльності наукового парку в
порядку, встановленому статутом наукового парку.
Стаття 10. Органи управління наукового парку
Науковий парк має вищий орган управління наукового парку та
виконавчий орган управління наукового парку. Функції органів
управління наукового парку визначаються його статутом.
Стаття 11. Вищий орган управління наукового парку
1. Вищим органом управління наукового парку є загальні збори
засновників наукового парку, функції яких визначаються статутом
наукового парку.
2. Вищий орган управління наукового парку:
затверджує статут наукового парку та вносить зміни до нього;
утворює виконавчий орган наукового парку;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до статуту
наукового парку.
Стаття 12. Виконавчий орган управління наукового парку
1. Виконавчий орган управління наукового парку формується
загальними зборами засновників у порядку, встановленому статутом
наукового парку.
2. Виконавчий орган управління наукового парку вирішує
питання поточної діяльності з метою координації діяльності його
засновників і партнерів щодо виконання проектів наукового парку.
Стаття 13. Особливості статусу вищого навчального закладу
або наукової установи - засновника наукового парку
1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть
бути засновниками юридичних осіб та/або їх об'єднань для
організації та виконання проектів наукового парку.
2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа мають
право бути орендодавцем приміщень та обладнання для наукового
парку та його партнерів на строк реалізації проектів наукового
парку згідно із статтею 20 цього Закону. { Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011 }
3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа беруть
участь у формуванні статутного капіталу наукового парку шляхом
внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти
інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством
України.
4. У разі ліквідації наукового парку за рішенням засновників
або на підставі рішення суду, в тому числі про визнання наукового
парку банкрутом, майнові права на об'єкти інтелектуальної
власності, створені за рахунок бюджетних коштів, не включаються до
складу ліквідаційної маси і повертаються вищому навчальному
закладу та/або науковій установі, що вносили їх до статутного
капіталу наукового парку.
5. Певний вищий навчальний заклад та/або певна наукова
установа можуть бути засновниками одного наукового парку.
6. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа здійснюють
контроль за діяльністю наукового парку, щорічно заслуховують звіти
про його діяльність.
Розділ III
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ
Стаття 14. Розроблення та прийняття проектів наукового парку
1. Проекти наукового парку розробляються на конкурсних
засадах у рамках пріоритетних напрямів діяльності наукового парку
з урахуванням вимог законів України "Про інноваційну діяльність"
( 40-15 ), "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій" ( 143-16 ), "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" ( 991-14 ).
2. Проекти наукового парку подаються до виконавчого органу
управління наукового парку юридичними та/або фізичними особами
відповідно до умов конкурсу пропозицій щодо реалізації
пріоритетних напрямів діяльності наукового парку (далі - конкурс).
3. Положення про проведення конкурсу розробляється та
затверджується виконавчим органом управління наукового парку.
4. За результатами конкурсу виконавчий орган управління
наукового парку приймає рішення про виконання проекту наукового
парку та укладає договір про партнерство.
Стаття 15. Реєстрація проектів наукового парку
1. Виконавчим органом управління наукового парку здійснюється
реєстрація всіх проектів наукового парку, на реалізацію яких
укладено договір про партнерство.
2. Проекти наукового парку, реалізація яких потребує
державної підтримки згідно із статтею 19 цього Закону, підлягають
державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної
діяльності, в порядку ( 1101-2012-п ), визначеному Кабінетом
Міністрів України. { Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011, N 5460-VI ( 5460-17 ) від
16.10.2012 }
3. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів
наукового парку та його партнерів і не передбачають державної
підтримки, не потребують державної реєстрації. { Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3524-VI
( 3524-17 ) від 16.06.2011 }
4. До проектів наукового парку, що потребують ввезення
наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також
комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні,
додаються документи з номенклатурою та обсягами ввезення такого
наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також
комплектуючих та матеріалів. Ці документи є невід'ємною частиною
проекту наукового парку.
5. Строк реалізації проекту наукового парку не може
перевищувати семи років з дня його державної реєстрації.
Стаття 16. Моніторинг реалізації проектів наукових парків
1. Виконавчий орган управління наукового парку здійснює
моніторинг реалізації проектів наукового парку.
2. За результатами виконання проектів наукового парку
партнери наукового парку подають звіти до виконавчого органу
управління наукового парку відповідно до умов договору про
партнерство.
3. Виконавчий орган управління наукового парку подає
узагальнений звіт про результати роботи наукового парку
відповідному вищому навчальному закладу або науковій установі та
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері науки та інновацій, щорічно, до 1 лютого кожного
наступного року, або на їх вимогу. { Частина третя статті 16 в редакції Закону N 3524-VI ( 3524-17 )
від 16.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
4. У разі недотримання партнером наукового парку вимог
проекту наукового парку, показників та строків його реалізації
виконавчий орган управління наукового парку може прийняти рішення
про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі
або частково внаслідок односторонньої відмови від виконання умов
договору про партнерство, що вважатиметься відповідно розірваним
або зміненим.
5. Виконавчий орган управління наукового парку за проектом
наукового парку, якому відповідно до цього Закону надано державну
підтримку, у триденний строк з дня прийняття рішення про
припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або
частково подає до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної
діяльності, обґрунтоване подання про скасування державної
реєстрації проекту наукового парку або внесення змін до державного
реєстру проектів наукового парку. { Частина п’ята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності, за
обґрунтованим поданням виконавчого органу наукового парку у
встановленому законодавством порядку скасовує державну реєстрацію
проекту наукового парку або вносить відповідні зміни до державного
реєстру проектів наукового парку. { Частина шоста статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
7. У разі скасування державної реєстрації проекту наукового
парку щодо нього припиняється дія статей 19, 20 цього Закону.
8. Майнові, фінансові та інші наслідки, що можуть виникнути
між партнерами наукового парку в разі припинення виконання проекту
наукового парку в повному обсязі або частково, визначаються у
договорі про партнерство.
9. Результати виконання проекту наукового парку приймаються
виконавчим органом управління наукового парку відповідно до умов
договору про партнерство та технічних завдань проекту наукового
парку.
Розділ IV
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВИХ ПАРКІВ
Стаття 17. Майнові права на технології та об'єкти права
інтелектуальної власності
1. Розроблення і реалізація проектів наукового парку
здійснюються за рахунок коштів наукового парку і його партнерів
та/або за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

{ Частину другу статті 17 виключено на підставі Закону
N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011 }

3. Майнові права на технології та об'єкти права
інтелектуальної власності, створені під час виконання проектів
наукового парку, є власністю наукового парку та/або його
партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї
статті.
4. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління
якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може
обмежити в порядку, встановленому законом, майнові права на
використання і розпорядження технологій та об'єктів права
інтелектуальної власності, створених із залученням державних
коштів, у разі якщо технологію та/або об'єкт права інтелектуальної
власності:
віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави;
визнано такими, що мають використовуватися в публічних
інтересах;
доведено до промислового використання та реалізації готової
продукції виключно за рахунок державних коштів.
5. У випадках, зазначених у частині четвертій цієї статті,
науковий парк та/або його партнери мають право використовувати
технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності,
створений із залученням державних коштів, для власних потреб, якщо
інше не визначено центральним органом виконавчої влади, у сфері
управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова
установа.
6. Науковий парк та/або його партнери протягом місяця з дня
створення із залученням державних коштів технології та/або об'єкта
права інтелектуальної власності зобов'язані повідомити
центральному органу виконавчої влади, у сфері управління якого
перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, про
створену технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності.
7. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління
якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа,
протягом двох місяців з дня отримання повідомлення, передбаченого
частиною шостою цієї статті, має повідомити науковому парку та/або
його партнерам про своє рішення щодо обмеження майнових прав на
технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності і
підстави такого обмеження відповідно до частини четвертої цієї
статті.
8. Якщо центральний орган виконавчої влади, у сфері
управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова
установа, протягом строку, зазначеного в частині сьомій цієї
статті, не повідомив про прийняте ним рішення науковому парку
та/або його партнерам, виключні майнові права на технологію та/або
об'єкт права інтелектуальної власності без обмежень належать
науковому парку та/або його партнерам відповідно до законодавства
України.
9. У разі порушення центральним органом виконавчої влади, у
сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або
наукова установа, вимог частин третьої - восьмої цієї статті
науковий парк та/або його партнери можуть звернутися до суду з
позовом про захист своїх прав.
Стаття 18. Державне замовлення на поставку науковими парками
продукції, виконання робіт і надання послуг
1. Звернення наукових парків щодо державного замовлення на
поставку продукції, виконання робіт і надання послуг для
забезпечення пріоритетних державних потреб розглядається у
пріоритетному порядку.
2. Виконання науковим парком державного замовлення
здійснюється на договірній (контрактній) основі у порядку,
визначеному законом.
Стаття 19. Особливості оподаткування ввізним митом наукового,
лабораторного і дослідницького обладнання,
комплектуючих та матеріалів для виконання проектів
наукових парків
У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого
згідно з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове,
лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та
матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться
науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання,
звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому
Митним кодексом України ( 4495-17 ). { Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3524-VI
( 3524-17 ) від 16.06.2011; в редакції Закону N 4496-VI
( 4496-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 20. Оренда приміщень вищого навчального закладу
та/або наукової установи - засновника
наукового парку
1. За проектами наукового парку, зареєстрованими згідно із
статтею 15 цього Закону, реалізація яких передбачає використання
приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової
установи, за поданням виконавчого органу управління наукового
парку між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і
науковим парком та/або партнером наукового парку укладається
договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту
наукового парку.
Засновники та партнери наукових парків, у господарському
віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно, можуть
надавати його в оренду для виконання проектів наукових парків.
Кошти, що отримані від оренди такого державного майна,
спрямовуються орендодавцю на реалізацію проектів наукового парку.
У разі виникнення необхідності у використанні приміщень
вищого навчального закладу та/або наукової установи для розміщення
наукового парку між науковим парком і вищим навчальним закладом
та/або науковою установою укладається договір оренди. { Частина перша статті 20 в редакції Закону N 3524-VI ( 3524-17 )
від 16.06.2011 }
2. У договорах оренди, що укладаються відповідно до частини
першої цієї статті, може визначатися особливий порядок сплати
комунальних послуг та орендної плати. Розміри та умови їх оплати
встановлюються вищим навчальним закладом та/або науковою установою
за погодженням з центральним органом виконавчої влади, у сфері
управління якого перебуває цей вищий навчальний заклад та/або
наукова установа.
Розділ V
ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВОГО ПАРКУ
Стаття 21. Майнові відносини та фінансування наукового парку
1. Для виконання статутних завдань науковий парк може
створювати статутний і резервний фонди, фонд підтримки
інноваційної діяльності та інші фонди, не заборонені
законодавством України.
2. Статутний капітал наукового парку поділений на частки між
засновниками відповідно до розміру їх вкладу.
3. Вкладом до статутного капіталу наукового парку можуть бути
гроші, цінні папери та інші речі або майнові чи інші відчужувані
права, що мають грошову оцінку.
4. Суб'єкт господарювання державної або комунальної
власності, що здійснює свою діяльність на основі права
господарського відання, може передавати належне йому майно до
статутного капіталу наукового парку лише за попередньою згодою
центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого він
перебуває.
5. Передача до статутного капіталу наукового парку нерухомого
майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього
плавання та рухомого складу залізничного транспорту, що
перебувають на балансі державних суб'єктів господарювання,
здійснюється за умови додаткового погодження з Фондом державного
майна України.
6. Не можуть бути об'єктами передавання до статутного
капіталу наукового парку об'єкти державної власності, що мають
загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно
до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), а також об'єкти, включені до
переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів
права державної власності, що не підлягають приватизації"
( 847-14 ).
7. До джерел фінансування наукового парку належать:
кошти статутного та інших фондів наукового парку;
фінансові надходження від діяльності наукового парку;
інвестиції, надані науковому парку;
благодійні внески для розвитку наукового парку та
забезпечення реалізації проектів наукового парку;
кошти державного та місцевих бюджетів;
кошти замовників;
інші надходження, не заборонені законодавством України.
Стаття 22. Розрахункове обслуговування діяльності
наукового парку
Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та
іноземній валютах у банківських та інших фінансових установах.
Стаття 23. Припинення наукового парку
1. Припинення наукового парку здійснюється виключно шляхом
його ліквідації за рішенням засновників або на підставі рішення
суду.
2. Реорганізація наукового парку забороняється.
Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 2 розділу VI втратив чинність на підставі
Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

2) у Законі України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48,
ст. 411; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 50,
ст. 539, N 51, ст. 547; 2009 р., N 24, ст. 296):
статтю 1 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:
"4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що
належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що є
засновниками наукового парку, регулюються цим Законом з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про
наукові парки".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
абзац другий статті 5 доповнити словами "а також майна, що
належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що
надається в оренду партнерам наукових парків".
3. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються
відповідно до законодавства України.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
встановити ставки плати за оренду для партнерів наукових
парків, яким надається в оренду державне майно, що належить вищим
навчальним закладам та/або науковим установам, що є засновниками
наукового парку, з метою державної підтримки реалізації проектів
наукового парку;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року

Регіони

Vinnytsya Lutsk Dniepropetrivsk Donetsk Zhytomyr Uzhgorod Zaporizhzhya Ivanofrankivsk Kyivska Kyrovograd Crimea Lugansk Lviv Mykolaiv Odessa Poltava Rivne Sumy Ternopil Kharkiv Kherson Khmelnytsky Cherkasy Chernigiv Chernivtsi
Київ

Публікації

October 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

Випадкова стаття

 • 1
 • 2
 • 3

Тюменские власти выделили более 10 млн р…

18-04-2012 Олена - avatar Олена

 Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал распоряжения о выделении более десяти миллионов рублей на поддержку научно-исследовательской деятельности, сообщает пресс-служба департамента образования и науки региона.

На новый проект по развитию науки — «100…

04-12-2012 Светлана - avatar Светлана

Опубликовано 3 декабря, 2012 - 05:56 С 2014 года в России стартует новый проект по развитию отечественной науки — «1000 научных лабораторий». Он рассчитан на семь лет — до 2020 года,...

Відбулося засідання українсько-польської…

29-06-2016 Олена - avatar Олена

Відбулося засідання українсько-польської Робочої групи з питань використання космічного простору

23-24 червня 2016 року делегація ДКА перебувала у місті Жешув (Республіка Польща). Проведення спільних заходів у місті, де активно розвиваються компанії та установи авіаційної та космічної галузі Польщі, є особливо...