Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в України"

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20,
ст.166 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні.
Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку
економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних
напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках.
Стаття 1. Законодавство України з питань формування та
реалізації пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності
1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності є Конституція України
( 254к/96-ВР ), закони України "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ), "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та інші
нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.
Стаття 2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні
1. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
(далі - пріоритетні напрями) - науково і економічно обґрунтовані
та визначені відповідно до цього Закону напрями провадження
інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної
безпеки держави, створення високотехнологічної
конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання
високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави
з ефективним використанням вітчизняних та світових
науково-технічних досягнень.
2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на
стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями.
Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною
Радою України на період до 10 років.
Середньострокові пріоритетні напрями визначаються на період
до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних
напрямів.
Стаття 3. Формування стратегічних пріоритетних напрямів
1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх
прогнозно-аналітичне обгрунтування готує центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
науково-технічної та інноваційної діяльності, та подає їх на
розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері інновацій, який у
встановленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України. { Абзац перший частини першої статті 3 в редакції Закону
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів
та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюються в рамках
державних цільових програм прогнозування науково-технічного та
інноваційного розвитку України, що розробляються згідно із
законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки" ( 2623-14 ) та "Про державні цільові програми"
( 1621-15 ). Підготовка зазначених пропозицій здійснюється із
залученням Національної академії наук України, національних
галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і
науково-дослідних інститутів.
2. Подані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері інновацій, пропозиції
стратегічних пріоритетних напрямів та їх обґрунтування схвалюються
Кабінетом Міністрів України і подаються до Верховної Ради України
у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії
попередніх стратегічних пріоритетних напрямів. { Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
3. Порядок підготовки пропозицій щодо стратегічних
пріоритетних напрямів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 4. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної
діяльності на 2011-2021 роки
1. Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:
1) освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій,
освоєння альтернативних джерел енергії;
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку
транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і
суднобудування, озброєння та військової техніки;
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх
оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та
нанотехнологій;
4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу;
5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного
медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва
та охорони навколишнього природного середовища;
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки.
Стаття 5. Формування середньострокових пріоритетних напрямів
1. Середньострокові пріоритетні напрями формуються на основі
стратегічних пріоритетних напрямів, визначених цим Законом, з
метою поетапного забезпечення їх реалізації на загальнодержавному,
галузевому та регіональному рівнях.
2. Середньострокові пріоритетні напрями можуть бути
загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів.
3. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного
рівня та їх обґрунтування формуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері інновацій, за пропозиціями центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та
інноваційної діяльності, із залученням Національної академії наук
України та національних галузевих академій наук України, вищих
навчальних закладів і науково-дослідних інститутів за результатами
прогнозно-аналітичних досліджень у сфері науки і техніки та
інноваційної діяльності, прогнозів економічного та соціального
розвитку України і спрямовані на забезпечення інноваційного
розвитку міжгалузевого та міжрегіонального характеру. { Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
4. Середньострокові пріоритетні напрями галузевого рівня
формуються відповідними центральними органами виконавчої влади на
основі стратегічних пріоритетних напрямів і середньострокових
пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня з урахуванням
прогнозу розвитку галузей економіки і спрямовані на вирішення
питань забезпечення інноваційного розвитку окремих галузей
економіки.
5. Середньострокові пріоритетні напрями ( 294-2012-п )
загальнодержавного і галузевого рівнів затверджуються Кабінетом
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
інновацій, протягом трьох місяців з дня визначення законом
стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. { Частина п’ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
6. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня
спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку
окремих регіонів.
7. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня
затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
місцевими радами за поданням Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій на основі стратегічних
пріоритетних напрямів, середньострокових пріоритетних напрямів
загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу економічного і
соціального розвитку відповідного регіону.
Стаття 6. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності
1. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного і
галузевого рівнів реалізуються шляхом формування та виконання
державних цільових програм, державного замовлення та окремих
інноваційних проектів.
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію пріоритетних
напрямів загальнодержавного і галузевого рівнів, щорічно
визначаються законом про Державний бюджет України.
2. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня
реалізуються шляхом формування та виконання регіональних, місцевих
інноваційних програм та окремих інноваційних проектів.
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію пріоритетних
напрямів регіонального рівня, щорічно визначаються відповідними
бюджетами, у тому числі з урахуванням статті 105 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ).
3. Для реалізації середньострокових пріоритетних напрямів
державою запроваджуються заходи щодо:
1) розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних
центрів, технологічних парків, наукових парків, технополісів,
інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій,
інноваційних кластерів, венчурних фондів тощо);
2) першочергового розгляду заявок на винаходи, що
відповідають середньостроковим пріоритетним напрямам
загальнодержавного рівня;
3) прямого бюджетного фінансування та співфінансування;
4) відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими
суб'єктами господарювання у банках;
5) часткової компенсації вартості виробництва продукції;
6) кредитів за рахунок коштів державного бюджету, кредитів
(позик) і грантів міжнародних фінансових організацій, залучених
державою або під державні гарантії;
7) субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
8) податкових, митних та валютних преференцій.
Стаття 7. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності
1. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності в Україні здійснює центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та
інноваційної діяльності, в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. { Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 8. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93; 2006 р.,
N 5-6, ст. 73, N 22, ст. 199; 2009 р., N 16, ст. 219).
3. Внести до Закону України "Про інноваційну діяльність"
( 40-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36,
ст. 266) такі зміни:
1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій
редакції:
"пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що
реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності";
2) у статті 2 слова "Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), "Про
спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 ), цього Закону та
інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій
сфері" замінити словами "Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), "Про спеціальну
економічну зону "Яворів" ( 402-14 ), "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні" ( 3715-17 ), цього Закону та
інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини
у цій сфері";
3) в абзаці другому статті 6 слова "державного, галузевого,
регіонального і місцевого рівнів" виключити;
4) у статті 7:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної
діяльності";
абзац другий частини другої після слова "затверджують"
доповнити словами "середньострокові пріоритетні напрями
інноваційної діяльності регіонального рівня та";
5) абзац третій статті 8 викласти в такій редакції:
"готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо
стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та
затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної
діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів";
6) у статті 9:
в абзаці третьому частини першої слова "пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності" замінити словами "стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного
рівня";
у частині другій:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"відповідно до компетенції готують та подають Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому слова "із пріоритетних галузевих напрямів
інноваційної діяльності" замінити словами "що реалізуються в
рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня";
7) частину першу статті 10 після абзацу першого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального
рівня".
У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно
абзацами третім - восьмим;
8) в абзаці другому частини шостої статті 13 слова
"затверджених Верховною Радою України" виключити.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом, передбачивши заходи
першочергової підтримки реалізації пріоритетних напрямів,
визначених Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

 

Регіони

Vinnytsya Lutsk Dniepropetrivsk Donetsk Zhytomyr Uzhgorod Zaporizhzhya Ivanofrankivsk Kyivska Kyrovograd Crimea Lugansk Lviv Mykolaiv Odessa Poltava Rivne Sumy Ternopil Kharkiv Kherson Khmelnytsky Cherkasy Chernigiv Chernivtsi
Київ

Публікації

December 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Випадкова стаття

 • 1
 • 2
 • 3

Мінагрополітики підтримуватиме розвиток …

30-10-2012 Олена - avatar Олена

30.10.2012 | 15:24 Прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства Вітчизняна аграрна наука повинна розвиватися більш динамічно та ефективно, а також відповідати сучасним потребам сільгоспвиробництва. Для цього Національна академія аграрних наук України має...

У ВНТУ проходить XLIII науково-технічна …

12-03-2014 Anna - avatar Anna

Розпочала роботу XLIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Вінницького національного технічного університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств Вінниці та області приурочена 200-літтю Кобзаря Традиційне наукове...

Снижение стоимости секвенирования ДНК: р…

08-10-2012 Олена - avatar Олена

Опубликовано 7 октября, 2012 - 12:53 С помощью самых передовых технологий инженеры Техасского университета в Далласе (The University of Texas at Dallas) научились контролировать размер нанопор в графене и сделали их...