Президент України призначив гранти для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік

President shtandartПрезидент України розпорядженням від 13 квітня 2016 року за №97/2016-рп призначив гранти для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 "Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" призначити на 2016 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

БАЛИНСЬКІЙ Олені Вікторівні - 1985 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Ідентифікація молекулярних маркерів для ранньої діагностики пухлин та характеристика механізмів підвищеної експресії гена хітиназа 3 подібного білку 1"

БОЙКУ Віталію Володимировичу - 1984 року народження, кандидатові економічних наук, докторантові Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові для проведення наукового дослідження "Формування господарського механізму розвитку сільських територій та вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України"

БОРИСЮКУ Вадиму Миколайовичу - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Сумського державного університету для проведення наукового дослідження "Динамічні характеристики самоподібних низькорозмірних систем, що формуються при інтенсивній зовнішній дії у віддаленні від рівноваги"

ВОЛИНЕЦЬ Галині Петрівні - 1985 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Розробка технології отримання рекомбінантного аналога протеїнкінази ASK1 (apoptosis signal-regulating kinase 1) та пошук інгібіторів цього ензиму як потенційних терапевтичних препаратів"

ВОЛКОВИНСЬКІЙ Вероніці Олександрівні - 1986 року народження, кандидатові філософських наук, науковому співробітникові Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського для проведення наукового дослідження "Публічність та приватність як фундаментальні соціальні настанови: феноменологічна інтерпретація"

ВОРОБЦЮ Дмитру Зіновійовичу - 1980 року народження, докторові медичних наук, професорові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для проведення наукового дослідження "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми порушення запліднювальної здатності сперматозоїдів і розробка нових імуно- біохімічних методів діагностики фертильності у чоловіків"

ГЛАДКІХ Євгенії Юріївні - 1986 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" для проведення наукового дослідження "Моніторинг емісійного потоку СО2 з ґрунтів з метою запобігання деградаційних процесів у агроекосистемах"

ГРУШКОВСЬКІЙ Вікторії Василівні — 1988 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Методи синтезу функцій керування для задач планування та стабілізації руху багаточастотних механічних систем"

ДЕВІНЯКУ Олегу Теодозійовичу - 1988 року народження, кандидатові фармацевтичних наук, завідувачеві кафедри Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" для проведення наукового дослідження “Встановлення кореляцій "структура - дія" та спрямований синтез нових речовин з протимікробною та протитуберкульозною активністю на основі похідних 4-тіазолідинону та 1,2,4-триазол-З-тіону"

ДУЛІНІЙ Надії Андріївні - 1986 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Дослідження впливу спікаючих домішок на оптичні та функціональні властивості керамічного модулятора добротності лазерного випромінювання Y3Al5O12Cr4+"

ЗЕЛІСКО Наталії Іванівні - 1985 року народження, кандидатові фармацевтичних наук, асистентові кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для проведення наукового дослідження "Пошук нових потенційних протипухлинних засобів серед гетероциклічних похідних, що вміщують тіазолідиноновий фрагмент у молекулі"

ІВАНОВІЙ Стеллі Федорівні - 1986 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" для проведення наукового дослідження "Надкритична флюїдна екстракція діоксидом Карбону комплексів урану та молібдену"

ІВАНЧЕНКО Анні Володимирівні - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Дніпродзержинського державного технічного університету для проведення наукового дослідження "Розробка наукових основ ефективної енергозберігаючої технології очистки стічних вод коксохімічної та азотної промисловості"

ІВАЩИШИНУ Федору Олеговичу - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Наногібридизовані неорганічно-органічні структури для пристроїв електроніки нового покоління"

КАРПЦЮ Юрію Вікторовичу - 1982 року народження, кандидатові біологічних наук, докторантові Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва для проведення наукового дослідження "Участь оксиду азоту (NО) у передачі стресових сигналів і адаптації рослин до несприятливих абіотичних чинників"

КАСАТКІНІЙ Людмилі Олександрівні - 1985 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Дослідження участі протеїну SV2A- мішені антиепілептичного препарату леветірацетаму - у дегрануляції тромбоцитів та екзоцитозі в нервових закінченнях"

КОВЕРКО Юлії Андріївні — 1986 року народження, кандидатові економічних наук, асистентові кафедри Львівського національного аграрного університету для проведення наукового дослідження "Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств на рубежі інституційних змін"

КОВТУН Вікторії Анатоліївні - 1987 року народження, кандидатові ветеринарних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича" Національної академії аграрних наук України для проведення наукового дослідження "Система моніторингу безпечності продукції бджільництва за мікробіологічними показниками"

КУЗНЕЦОВУ Кирилу Ігоровичу - 1985 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Динаміка внутрішньоклітинного кальцію під час електричної активності гангліозних клітин сітківки ока щура"

ЛИСЕНКО Ірині Олегівні - 1986 року народження, кандидатові фізико- математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Наноструктурування на поверхні у опромінюваних матеріалах"

МАХЛАЙЧУКУ Павлу Вікторовичу - 1986 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для проведення наукового дослідження "Вивчення термодинамічних та кінетичних властивостей води, які впливають на існування живих організмів"

ПОКЛЯЦЬКОМУ Сергію Анатолійовичу - 1986 року народження, кандидатові географічних наук, науковому співробітникові Інституту географії Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Якість життя населення міст і регіонів України: динаміка та особливості зрушень"

ПОЛУНІНУ Руслану Анатолійовичу - 1986 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Створення нових каталізаторів на основі металоорганічних каркасів для синтезу цінних біологічно активних1 речовин"

ПРОДАНОВУ Максиму Федоровичу - 1986 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України" для проведення наукового дослідження "Аддукти Гевальда як нові джерела селену в синтезі люмінесцентних наночастинок - квантових точок"

САНДЕЦЬКІЙ Надії Василівні - 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Наукові основи формування високих урожаїв якісного зерна озимої пшениці"

СИЧ Олені Євгенівні - 1983 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Кальційфосфатні біоматеріали для відновлення кісткової тканини в ортопедії та травматології, отримані методом мікрохвильового спікання"

ЧУМАКУ Костянтину Андрійовичу - 1985 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Вплив середовища-заповнювача інтерфейсних мікрозазорів на термічну ректифікацію контактних з'єднань з хвилястими поверхнями"

ШАПОВАЛ Ользі Володимирівні - 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Електромагнітний аналіз частот і порогів випромінювання плазмонних нанолазерів"

ШПОТЮКУ Ярославу Олеговичу - 1989 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження "Новітні системи халькогенідних склуватих середовищ для сучасних біомедичних сенсорів".

 

Регіони

Vinnytsya Lutsk Dniepropetrivsk Donetsk Zhytomyr Uzhgorod Zaporizhzhya Ivanofrankivsk Kyivska Kyrovograd Crimea Lugansk Lviv Mykolaiv Odessa Poltava Rivne Sumy Ternopil Kharkiv Kherson Khmelnytsky Cherkasy Chernigiv Chernivtsi
Київ

Публікації

June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Випадкова стаття

  • 1
  • 2
  • 3

Microsoft презентувала Office для планше…

03-04-2014 Anna - avatar Anna

Microsoft презентувала Office для планшета iPad

   Корпорація Microsoft презентувала офісне програмне забезпечення MS Office для пристроїв iPad. Таким чином, корпорація відмовилася від своєї основної стратегії, спрямованої на випуск програмних продуктів тільки для своєї операційної системи...

Роботу науково-виробничого комплексу «ЖД…

23-11-2012 user_kiev_3 - avatar user_kiev_3

23 листопада Нові розробки й активне упровадження інноваційних технологій в освітню практику науково-виробничого комплексу «ЖДУ імені Івана Франка – ВАТ «Електровимірювач» відзначено срібною медаллю Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті України –...

Уряд ініціює виділення додаткового фінан…

09-10-2012 Олена - avatar Олена

09.10.2012 | 10:00 Прес-служба Міністерства фінансів 8 жовтня 2012 року на засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012...