Результати конкурсу наукових проектів цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» на 2014-2016 рр.

На виконання постанови Президії НАН України від 29.01.14 № 20 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2014 рік» та розпорядження Президії НАН України від 04.07.11 № 443 «Про цільову комплексну програму фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» Науковою радою програми було оголошено та проведено конкурс проектів на 2014-2016 роки у межах другого етапу виконання Програми. Для участі у конкурсі було подано 48 запитів від 19 установ, які представляють 5 відділень НАН України.

Для проведення експертної оцінки поданих запитів робочою експертною групою при Науковій раді програми, ґрунтуючись на рішеннях зазначеної ради, була розроблена анкета для оцінювання представлених на конкурс проектів, яка передбачала оцінку поданих запитів за критеріями:

-         відповідність основному завданню Програми - створення нових речовин і матеріалів

-         саме хімічного виробництва;

-         цілеспрямованість проектів;

-         доробок колективу авторів під час виконання проектів у 2012-2013 pp., викладених у звітах і представлених на звітних сесіях за Програмою;

-         рівень останніх публікацій авторів за темою проекту.

За результатами зазначеної експертизи проектів Науковою радою програми було запропоновано до виконання 36 проектів згідно з переліком:

п/п

Реєстр

Назва проекту

Установа НАН України -

виконавець проекту

Керівник

1.

1-14

Створення біодеградабельної полімер-олігомервмісної композиції для термічної обробки металів на основі рослинної сировини вітчизняного виробництва

Інститут хімії високомолекулярних сполук

Керча Юрій Юрійович, член-кор. НАН України, д.х.н.,

2.

10-14

Розробка екологічних і економічних методів синтезу епоксидних мономерів та олігомерів з застосуванням гетерогенного каталізу на титаносилікатних системах

Інститут хімії високомолекулярних сполук

Лебедєв Євген Вікторович, академік НАН України, д.х.н., директор

3.

28-14

Функціоналізовані олігомерні йонні рідини для йонпровідних середовищ

Інститут хімії високомолекулярних сполук

Шевченко Валерій Васильович, чл.-кор. НАН України, завідуючий відділом

4.

34-14

Полімерні матеріали багатоцільового призначення, здатні до деструкції під впливом факторів довкілля

Інститут хімії високомолекулярних сполук

Савельєв Юрій Васильович, д.х.н., заст. директора

5.

2-14

Розробка і створення високоефективних антимікробних фармацевтичних субстанцій на основі наночастинок металів для потреб медицини та ветеринарії

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка

Ульберг Зоя Рудольфівна, д.х.н., професор, директор

6.

6-14

Ліпофільні координаційні сполуки як поліфункційні присадки для модельних біо-базованих екобезпечних мастильних композицій

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського

Пехньо Василь Іванович, чл.- кор. НАН України, д.х.н., завідувач відділу

7.

7-14

Синтез і властивості феромагнітних наноструктур і їх можливе використання в медицині і НВЧ-техніці

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського

Білоус Анатолій Григорович, д.х.н., академік НАН України, завідувач відділу

8.

21-14

Розробка нових наноматеріалів (опто-електронних, енергоперетворювальних, каталітичних) з використанням іонних рідин та рідких кристалів

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського

Волков Сергій Васильович, академік НАН України, директор

9.

32-14

Органо-неорганічні мембрани для електродіалізного та баромембранного розділення

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського

Бєляков Володимир Миколайович, член-кор. НАН України, д.х.н., проф. завідувач відділу

10.

46-14

Розробка наноструктурованих композиційних систем на основі перехідних металів для спрямованого каталітичного відновлення ароматичних нітросполук

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського

Огенко Володимир Михайлович, член-кор. НАН України, г.н.с.

11.

37-14

Нові похідні конденсованих гетероциклічних сполук як інгібітори топоізомерази І, протипухлинні засоби та реагенти для детекції нуклеїнових кислот

Інститут молекулярної біології і генетики

Дубей Ігор Ярославович

д.х.н., завідувач відділу

12.

9-14

Фторвмісні аналоги глутамату та у-аміномасляної кислоти: синтез та аналіз модуляторного впливу на транспорт нейромедіаторів в нервових терміналях головного мозку

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії

Кухар Валерій Павлович, академік НАН України, завідувач відділу

13.

11-14

Фундаментальні аспекти синтезу та співвідношення структура-властивості полі функціональних наноструктурованих гібридних матеріалів на основі електропровідних полімерів та вуглецевих нанотрубок

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії

Пуд Олександр Аркадійович, д.х.н., завідувач відділу

14.

12-14

Фундаментальні основи створення графеноподібних 2D-матеріалів та функціональних нанокомпозитів на їх основі

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського

Походенко Віталій Дмитрович, академік НАН України, почесний директор, гол.н.с.

15.

17-14

Нові функціональні матеріали на основі двовимірних сульфідів MS2 (М=Мo, W), що містять наночастки металів, напівпровідників або координаційних полімерів

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського

Лампека Ярослав Дмитрович, пр.н.с.

16.

18-14

Розвиток нових підходів до створення ієрархічно-пористих цеолітних матеріалів як каталізаторів в кислотно-основних реакціях та перетвореннях за участю пероксидів

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського

Швець Олексій Васильович, ст.н.с.

17.

22-14

Розвиток наукових засад створення каталізаторів нового покоління для знешкодження NOx в газових викидах мобільних і стаціонарних джерел

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського

Соловйов Сергій Олександрович, д.х.н., пр.н.с.

18.

23-14

Розробка каталізаторів гідрування ароматичних нітросполук та монооксиду вуглецю на основі металів VIII групи, нанесених на вуглецеві наноматеріали

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського

Стрижак Петро Євгенович, член-кор. НАНУ, зав. відділом

19.

47-14

Розробка фізико-хімічних основ нових електронно-індукованих процесів на основі фреонів та інших малих молекул з одержанням важливих органічних продуктів

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського

Кошечко В. Г., академік НАН України, директор

20.

13-14

Створення функціональних матеріалів на основі металічних носіїв з застосуванням методу іонної імплантації

Інститут сорбції та проблем ендоекології

Зажигалов Валерій Олексійович, чл.-кор. НАН України, д.х.н, зав. відділом

21.

29-14

Оптимізація методів і технологічних основ синтезу фосфатів, силікатів Ті і Zr з вираженою вибірковістю щодо радіонуклідів та іонів - токсикантів

Інститут сорбції та проблем ендоекології

Стрелко Володимир Васильович, академік НАН України, директор

22.

14-14

Розробка високоефективних методів керування дисперсністю фармацевтичних субстанцій за допомогою мікрохвильового випромінювання та ультразвуку для подальшого створення нових лікарських препаратів з високою терапевтичною активністю (шифр «Мікрон»)

ДУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»

Шишкін Олег Валерійович, д.х.н., в. о. генерального директора

23.

44-14

Розробка технології отримання напівпровідникових люмінесцентних наночастинок, придатних для використання в нових світлоконверторних, електролюмінісцентних та фотовольтаїчних приладах

ДУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»

Семиноженко Володимир Петрович, академік НАН України, г.н.с.

24.

15-14

Розробка, отримання і фармакологічні дослідження перспективних інгібіторів кіназ ряду піразоло-, тієно- та піролоізохінолінів як універсальних регуляторів енергетичного обміну

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

Попов Анатолій Федорович, академік НАН України, директор

25.

16-14

Створення каліксаренових регуляторів активності АТР-залежних катіон-транспортуючих та скоротливих білків гладеньких м'язів для біомедичного застосування

Інститут органічної хімії

Кальченко Віталій Іванович, член-кореспондент НАН України, директор

26.

26-14

Нові фторовмісні нуклеотидні та нуклеозидні сполуки. Синтез, дослідження біологічної активності in vitro і in vivo, створення ефективної технології отримання препаратів для лікування вірусних захворювань

Інститут органічної хімії

Шермолович Юрій Григорович, д.х.н., професор, заступник директора

27.

5-14

Піразолілвмісні бісфосфонати – перспективні субстанції лікарських засобів для лікування захворювань кісткової тканини

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна

Комісаренко Сергій Васильович, академік НАН та АМН України, директор

28.

20-14

Розробка нових ефективних методів синтезу нанорозмірних кристалів напівпровідників АIIВVI, їх легування в процесі синтезу, впровадження в твердотільні матриці та вивчення люмінесцентних властивостей для створення високоефективних світловипромінювальних пристроїв

Інститут фізики напівпровідників ім. B.C. Лашкарьова

Томашик Василь Миколайович, д.х.н., завідувач відділу

29.

25-14

Створення електродних матеріалів регульованої дисперсності для літій-іонних джерел струму нового покоління за допомогою мікрохвильового синтезу

Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики

Кириллов С.О., д.х.н., в.о. директора

З0.

27-14

Розробка технології та випуск дослідних партій біосорбентів лікувально-профілактичного призначення на основі целюлозних і лігноцелюлозних продуктів – відходів агропромислового комплексу

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Картель Микола Тимофійович, академік НАН України, директор

31.

31-14

Розробка фундаментальних фізико-хімічних основ нової субстанції векторних систем протипухлинних препаратів та створення технологічного регламенту на її виробництво

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Горбик Петро Петрович, д.ф.-м. н, проф., зав. відділом

32.

43-14

Неорганічні пігменти зі структурою «ядро-оболонка» для екологічно безпечного протикорозійного захисту поверхні алюмінію та його сплавів авіаційного призначення

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Плюто Юрій Володимирович, к.х.н., зав. лабораторії

33.

36-14

Розробка органо-мінеральних матеріалів на основі осадів водопровідних станцій з метою їх застосування у водоочищенні як сорбентів та в сільському господарстві для підвищення врожайності ґрунтів

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Тарасевич Юрій Іванович, член-кор. НАН України, д.х.н., завідувач відділом

34.

41-14

Синтез нових похідних піримідинів та їх комплексів з d- та f-металами як базових сполук для створення нових випромінювачів у широкому спектральному діапазоні та каталітичних систем перетворень гліцерину (відходу виробництва біодизелю) та його похідних у речовини та матеріали малотоннажної хімії

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського

Камалов Герберт Леонович, академік НАН України, д.х.н., професор, завідувач відділу

35.

42-14

3-Заміщені 1,4-бенздіазепіни як перспективні знеболюючі та протизапальні засоби

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського

Андронаті Сергій Андрійович, академік НАН України, директор

36.

48-14

Науково-організаційний супровід програми та інформаційна підтримка сайту програми

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського

Павліщук В.В., чл.-кор. НАН України, заст. директора

 

Зазначений перелік за поданням Наукової ради програми затверджено розпорядженням Президії НАН України від 18.03.14 № 169 «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» на 2014 р.».

Регіони

Vinnytsya Lutsk Dniepropetrivsk Donetsk Zhytomyr Uzhgorod Zaporizhzhya Ivanofrankivsk Kyivska Kyrovograd Crimea Lugansk Lviv Mykolaiv Odessa Poltava Rivne Sumy Ternopil Kharkiv Kherson Khmelnytsky Cherkasy Chernigiv Chernivtsi
Київ

Публікації

July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Випадкова стаття

  • 1
  • 2
  • 3

Дайджест новин в сфері науки та інноваці…

30-05-2016 Олена - avatar Олена

Дайджест новин в сфері науки та інновацій за 27.05.-31.05.2016 СКАЧАТИ Дайджест новин у сфері науки та інновацій – це збірник останніх новин у сфері науки та інновацій, які відбулися в Україні та...

Співробітництво ЄС та України в галузі о…

11-06-2012 Светлана - avatar Светлана

7-8 червня 2012 року українська делегація на чолі з Першим заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгеном Сулімою брала участь у 6-му засіданні Підкомітету № 7 «Наука, технології,...

Підсумковий семінар конкурсу Проблемної …

07-02-2015 Anna - avatar Anna

Підсумковий семінар конкурсу Проблемної ключової лабораторії фізики високих енергій (Ф58) Державного фонду фундаментальних досліджень

3 лютого 2015 року відбувся підсумковий семінар за результатами виконання проектів цільового тематичного конкурсу Проблемної ключової лабораторії фізики високих енергій (Ф58) Державного фонду фундаментальних досліджень. Представники НЦ "Харківський фізико-технічний інститут",...