Про Львівський Державний Центр Науки, Інновацій та Інформатизації

Інформація про центр та його діяльність

Львівський Державний Центр Науки, Інновацій та Інформатизації (ЛвЦНІІ), якому 17 червня 2007р. виповнилося 40 років, є провідною державною науково-інформаційною структурою західного регіону України і охоплює своєю діяльністю Львівську, Тернопільську, а за деякими напрямками і Закарпатську області.

Діяльність центру спрямована, насамперед, на вивчення попиту і, на цій основі, задоволення потреб підприємств і організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб, в науково-технічній та економічній інформації, на дослідження проблем і формування підходів щодо функціонування регіональних інформаційно-інноваційних структур в умовах економічних і політичних перетворень в Україні.

Назва "Львівський Державний центр науки, інновацій та інформатизації" отримана згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.2010р. №290, від 31.05.2010р. №376 та від 05.07.2010р. №548 і наказами Державного комітету України з питань науки інновацій та інформатизації від 06.07.2010р. №3 та №31 від 27.09.2010р.

ЛвЦНІІ  пропонує споживачам якісний довідково-інформаційний сервіс, бізнес-консалтинг, готує інформаційно-аналітичні огляди, проводить патентно-інформаційні і соціологічні дослідження, надає консультації з питань захисту та комерціалізації інтелектуальної власності, створює регіональні бази даних (БД).
Так у центрі експлуатується власна БД "Підприємства та організації Львівщини", створений свій сегмент розподілених баз даних: "Зведений електронний каталог видань НТЕІ", "Підприємства України: адреси і номенклатура продукції", "Науково-технічні досягнення України". ЛвЦНІІ підключений до мережі Інтернет, має зареєстрований домен www.cstei.lviv.ua, на якому розміщено інтернет-проект центру для інформаційної підтримки науково-інноваційної та освітянської діяльності у Львівській та суміжних областях - регіональний портал "Інноваційне підприємництво". Середня відвідуваність сайту – 250 разів на день. Список розсилки налічує 6500 мейлів.

Поряд з тим, у ЛвЦНІІ проводяться фундаментальні та прикладні дослідження з проблем розвитку інтелектуального потенціалу, організації науково-інноваційної та інформаційної діяльності, оцінки інвестиційної привабливості господарських об'єктів, регіональної науково-технічної політики. Зокрема, центр був виконавцем проекту "Розробка наукової концепції формування технопарків і технополісів на Україні та її реалізація у західноукраїнському регіоні" (1992-1996рр.) з Державної науково-технічної програми "Економічні та технологічні засади енерго- та ресурсозбереження: стратегія розвитку енергетики", проекту "Розробка методики розрахунку величини інтелектуальної власності державних підприємств, що підлягають приватизації з міжгалузевої науково-технічної "Програми наукових досліджень у сфері приватизації" (1995р.), ряду проектів, які фінансувалися з Фонду фундаментальних досліджень (1993-1994рр.), а також розробником "Типового положення про регіональний (територіальний) центр науково-технічної і економічної інформації" (1995р.).

ЛвЦНІІ був ініціатором і з 1991 року постійним організатором Міжнародної західноукраїнської виставки-ярмарку "Галицькі контракти". З 1995 року центр періодично проводить регіональну виставку інновацій та інвестиційних проектів, є базовою організацією з проведення Міжнародної західноукраїнської виставки-ярмарку "Галицький форум".

ЛвЦНІІ має у своєму розпорядженні патентний фонд, фонд нормативно-технічної документації, фонд інформаційних листків про науково-технічні розробки та інновації, довідкові, інструктивні і законодавчі документи, періодичні видання, в тому числі зарубіжні.

Комерціалізація інформаційних ресурсів відбувається шляхом підготовки аналітичних матеріалів до конференцій, семінарів, виставок. За останні роки відбулося ряд таких заходів на актуальну проблематику, зокрема: "Вітчизняному товаровиробнику - краще пакувальне обладнання, тару, упаковку, етикетку", "Залучення фінансових ресурсів в Україні: сучасний стан, можливості і перспективи", "Львівщина і земля Саксонія: сучасний стан і перспективи співпраці", "Системи управління якістю та охороною навколишнього середовища на підприємстві", "Проблеми передачі технологій із наукової сфери в економіку" тощо.

Титульними для центру стали щорічні міжнародні науково-практичні конференції: "Управління у державі ІІІ тисячоліття", "Ресурси природних вод Карпатсього регіону", "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні", "Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід", "Суспільство знань і молодь", "Управління персоналом: економіка, право, інновації, освіта".

Як підприємство, підпорядковане Державному Комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації, ЛвЦНІІ є організатором регіональних етапів конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, проектів державних науково-технічних програм, Всеукраїнського конкурсу "Винахід року" та конкурсу проектів прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення актуальних проблем регіону.

У ЛвЦНІІ відпрацьовано певні організаційні механізми співпраці з управліннями і комітетами Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) та Львівського міськвиконкому стосовно інформаційного забезпечення пріоритетних напрямків розвитку регіону. Зокрема укладені угоди про співпрацю з Головним управлінням економіки та управлінням промисловості, транспорту та зв'язку Львівської ОДА, підписаний Меморандум з міською радою про Партнерство з розвитку підприємництва у м. Львові. Згідно з розпорядженнями голови Львівської ОДА центр має свого представника в обласних дорадчих радах з питань малого та середнього підприємництва, питань якості, виставкової діяльності, робочій групі для забезпечення реалізації Програми скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності, робочій групі з розробки стратегії економічного та соціального розвитку області до 2011р. Кожен рік центр бере участь у формуванні і реалізації обласної і міської програм підтримки малого і середнього підприємництва.
Починаючи з 1993 року, при безпосередній участі Львівського ЦНІІ, у західному регіоні України почали створюватися перші елементи підтримки науково-інноваційної та підприємницької діяльності. За цей час ЛвЦНІІстав співзасновником, базовою організацією або регіональним представником:

  • Всеукраїнської асоціації інтелектуальної власності (ВАІВ), основні завдання якої: - сприяння забезпеченню реалізації державної та регіональної політики у сфері інтелектуальної власності; - створення в Україні ефективних правових механізмів захисту інтелектуальної власності; - надання методичної і практичної допомоги органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям та громадянам з питань охорони та комерціалізації інтелектуальної власності, винахідницької і патентно-ліцензійної роботи; - підтримка проведення патентно-інформаційних досліджень новизни рішень, на які подані до Держдепартаменту заявки на видачу патентів України на винаходи.
  • Всеукраїнської асоціації інформаційних служб (ВАІС), мета діяльності якої: - організація колегіального розроблення концептуальних засад функціонування і розвитку національної системи науково-технічної інформації із врахуванням світових тенденцій; - організація формування та ефективного використання інформаційних ресурсів з науково-технічної діяльності, сприяння інтеграції їх у світовий інформаційний простір; - створення і розвиток ринку інформаційної продукції та послуг.
  • Виставки "Інновації та інвестиційні проекти західного регіону України", яка організована з метою: - презентацій і реклами вітчизняних інновацій та інвестиційних проектів, які сприяють реструктуризації економіки регіону, створенню нових робочих місць, випуску конкурентоспроможних товарів і послуг; - сприяння експонентам та потенційним інвесторам в укладанні угод між ними; - демонстрації продукції, при виробництві якої використані винаходи, нові технології, "ноу-хау", а також науково-технічних розробок з високим експортним потенціалом.
  • Західноукраїнської регіональної асоціації інноваційних фірм "Львівтехнополіс" з метою формування на базі її членів "точок інноваційного зростання" - інкубаторів технологій, інноваційних центрів, наукових і технологічних парків тощо.
  • Центру трансферу технологій, метою якого є створення БД перспективних технологій та сприяння їх передачі у промисловість та сільське господарство.
  • Західного регіонального контактного пункту 6-ї Рамкової Програми (6РП) Європейського Союзу (ЄС), завдання якого - надавати інформацію та консультації з відповідного пріоритетного напрямку 6РП, формувати бази даних українських та іноземних партнерів за тематикою наукових досліджень.
  • "Центру енергозбереження", який зацікавлений у розвитку та впровадженні нових технологій у сфері енергетики та навколишнього середовища. Даний центр має на меті формування інноваційної інфраструктури в галузі енергозбереження та нових технологій в будівництві. Важливими компонентами діяльності Центру є постійнодіюча виставка сучасних енергоощадних технологій, устаткування та матеріалів, а також наявність контактної бази експертів , які зацікавлені у трансфері технологій, обміні досвідом зі своїми європейськими колегами стосовно спільних розробок.  

Що стосується досвіду співпраці з іноземними партнерами, ЛвЦНІІ був серед учасників консорціуму двох проектів в рамках IST-6FP: ATVN-EU-GP (AcademicInternetTelevisionNetworkShowcasesthebestofgoodpracticeactivities, contract 016020) та PRO_NMS (PROActiveActionsforNewMemberStates, contract 016015), а на даний момент - проекту SCUBE-ICT(StrategicCooperationinUkraine, BelarusandEUinInformationandCommunicationTechnologies” в рамках 7FP), виступає партнером проекту "ЕКО-ЕНЕРГІЯ – трансфер між Польщею та Україною енергоощадних технологій, в т.ч. у сфері відновлювальних  джерел енергії, а також створення еко-енергетичних стратегій" (http://cstei.lviv.ua/ua/item/350), при співпраці з Міністерством закордонних справ Республіки Польща реалізовує проект «Підтримка локальних спільнот України в залученні Європейських фондів».

Друковані видання різного роду створюються в стінах ЛвЦНІІ кожного року. Наприклад, серед останніх публікацій можемо назвати наступні: Каталог інноваційних проектів(http://cstei.lviv.ua/ua/item/374), Каталог інноваційних пропозицій підприємств та організацій Львівщини (http://cstei.lviv.ua/ua/item/282), посібник “Від ідеї до продукту”, «Ведення бізнесу на Львівщині», «Каталог інноваційних пропозицій в галузі енергозбереження» (http://cstei.lviv.ua/ua/item/30).

Загалом, що стосується майбутнього, колектив Центру намагатиметься трансформувати нашу структуру в бізнес-інноваційний центр Європейського типу.

Регіони

Vinnytsya Lutsk Dniepropetrivsk Donetsk Zhytomyr Uzhgorod Zaporizhzhya Ivanofrankivsk Kyivska Kyrovograd Crimea Lugansk Lviv Mykolaiv Odessa Poltava Rivne Sumy Ternopil Kharkiv Kherson Khmelnytsky Cherkasy Chernigiv Chernivtsi
Київ

Публікації

March 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

Випадкова стаття

  • 1
  • 2
  • 3

Допомагати в лікуванні людей будуть чіпи…

28-09-2012 Олена - avatar Олена

Вчені США розробили ультратонкі електронні пристрої, здатні розчинятися в тілі людини, які можна використовувати в медичних цілях, наприклад, для моніторингу стану хворого. Про це повідомляє сайт infuture.ru з посиланням на видання...

Российские ученые намерены возобновить п…

04-12-2012 Светлана - avatar Светлана

Ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН в России надеются на возобновление в скором времени программы "Фобос-Грунт". Об этом на днях журналистам заявил Лев Зеленый, глава института.

Портал для учасників Горизонт 2020

09-12-2013 Anna - avatar Anna

Портал для учасників Горизонт 2020

На сайті Європейської Комісії функціонує інформаційний портал учасників Participant Portal. На цьому порталі Ви можете знайти відповідну інформацію щодо фінансування науково-дослідних та інноваційних проектів за програмами ЄС, а саме: